Werkbezoek Verstedelijkingsalliantie

Bestuurders van de Verstedelijkingsalliantie brachten donderdag 7 maart een werkbezoek aan Schiedam. De steden in de zuidelijke Randstad in deze alliantie liggen langs het spoor waar de komende jaren 170.000 woningen moeten verrijzen.

Meer woningen, meer banen, vereisen ook efficiënte ov-voorzieningen. In realisatie van deze ontwikkelingen vinden de steden en Metropoolregio Rotterdam Den Haag elkaar. Daarom werd de locatie Schieveste bezocht. Ter plaatse konden de bestuurders zien waar de 3.000 woningen op Schieveste komen. Projectmanager Sandra van Riemsdijk gaf een boeiende toelichting op deze ontwikkeling.

Bij Lentiz | LIFE College vmbo en mbo werd het gezelschap onder voorzitterschap van Robert van Asten (wethouder Stedelijke Ontwikkeling van Gemeente Den Haag) officieel ontvangen door wethouder Antoinette Laan van Schiedam. Projectdirecteur Lydia Buist gaf een presentatie over de gebiedsontwikkeling SchieDistrict , waar Schieveste en de vernieuwing van het station Schiedam Centrum onderdeel van uitmaakt.

Gemeenten Leiden, Den Haag (Laan van Noi) en Dordrecht staan ook voor deze uitdaging met hun stations. Het bleek tijdens het werkbezoek dat de steden veel overlap hebben: overleg met partners als NS, ProRail en ministeries. De alliantie blijkt door haar gezamenlijkheid een goede gesprekspartner te zijn. Tenslotte staan de steden in de zuidelijke Randstad borg voor 25% van de totale woningbouwontwikkeling in Nederland!

Manager Stadsontwikkeling/Projecten Stefanie Jacobs hield het gezelschap daarna drie stellingen voor waarover goed gediscussieerd werd. Het VA-bestuur sloot het werkbezoek af met een vergadering.

Bouwrijp maken Schieveste

De locatie Schieveste wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw. De aannemingscombinatie CAS is de afgelopen periode vooral bezig geweest met de volgende werkzaamheden:

  • – Het opbreken van het trottoir langs Lentiz Life College
  • – Het opbreken van de ondergrondse waterberging
  • – Het uitvoeren van een onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven

De aannemerscombinatie gaat vanaf medio maart het terrein bij de Zamenhoftunnel voorbelasten met zand. Om dit terrein zijn al hekken geplaatst. De voorbelasting is nodig omdat in dit gebied een verschil in hoogte is.

De rotonde aan de noordzijde van het station wordt vanaf 18 maart opgebroken. De kiss&ride-strook komt hiermee te vervallen. De fietsenstalling is wel bereikbaar. Deze werkzaamheden hebben ook te maken met de aanleg van het riool en met de inrichting van de bouwplaats.

Medio maart worden bomen in bakken langs de looproute op Schieveste geplaatst. Dit ‘wandelend bos’ is ter compensatie van de bomen die voor het bouwrijp maken van de locatie zijn gekapt.

Verder is de CAS bezig met het aanleggen van de riolering voor Schieveste. Vanaf dinsdag 2 april is daardoor slechts één kant van de rijbaan op de Schievesteweg beschikbaar voor automobilisten. De gedeeltelijke afsluiting wordt geregeld met verkeerslichten. Langs de gevel van DCMR wordt het riool aangelegd. Voor automobilisten die in de garage van DCMR willen parkeren, is er een omleiding. De afsluiting duurt circa vier weken.

Stippenroute stationsomgeving

Op donderdag 7 december 2023 onthulden wethouder Antoinette Laan (gebiedsontwikkeling SchieDistrict) samen met directeur Anne de Haij van het Stedelijk Museum Schiedam de gele stippenroute. Zij zetten de laatste stip onder het viaduct aan de Overschieseweg.

Deze creatieve route verbindt op speelse wijze het stationsgebied, het leisurecentrum bij Pathé en de bruisende binnenstad. De gele stippenroute is het eerste onderdeel van een pakket maatregelen om deze omgeving aangenamer te maken voor buurtbewoners, werkenden, reizigers en bezoekers.⁠

Behalve de stippenroute komt er ook een ‘wandelend bos’ op Schieveste. Op verschillende locaties komen grote bomen in bakken te staan. Deze bakken ‘wandelen’ naar plekken waar op een gegeven moment meer groen is gewenst. Het wandelend bos is ter compensatie van het aantal bomen dat is gekapt voor het bouwrijp maken van Schieveste. Hier realiseert een marktpartij circa 3.000 woningen. Uiteindelijk komt het totaal aantal bomen terug op de locatie en de bomen in bakken gaan de volle grond in.

Knipoog naar bijzondere expositie

Om de verbinding met onder andere (voorzieningen in) de binnenstad te leggen, is ervoor gekozen gele stippen te laten aanbrengen. De gele stippen zijn een knipoog naar een bijzondere expositie van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama, die momenteel in Schiedam te zien is.

Het Stedelijk Museum Schiedam exposeert werken die Yayoi Kusama maakte tijdens verschillende periodes waarin ze in Nederland woonde en werkte, aangevuld met de vele foto’s die in Nederland van Kusama zijn gemaakt. Volgens het Stedelijk Museum Schiedam is het zeer uitzonderlijk dat het onbekende en zeer kwetsbare werk uit de vroege jaren van Kusama nu samen te zien is. Directe aanleiding voor de tentoonstelling is de geruchtmakende performance die Kusama in 1967 in de kapel van het Stedelijk Museum Schiedam uitvoerde, waarbij ze het naakte lichaam van de bekende kunstenaar Jan Schoonhoven beschilderde met stippen. De expositie Yayoi Kusama. De Nederlandse jaren 1965-1970 in het Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, 3111 HL Schiedam, duurt nog tot en met 25 februari 2024.

Provada 2023

Het is bijna zover, vanaf dinsdag 13 juni staat de gemeente Schiedam drie dagen op de vastgoedbeurs Provada in RAI Amsterdam, hal 12 stand 3! Samen met onze collega’s in de Verstedelijkingsalliantie hebben we verschillende bijeenkomsten op het programma staan, onder meer:
-Meet & Greet OCS op dinsdag 14u
-Tender Van Deventer driehoek op woensdag 16u
-Presentatie gebiedsontwikkeling SchieDistrict op donderdag 12u

Per dag is er een dagthema gekoppeld aan een lunchbijeenkomst van 12u tot 13u;
-dinsdag 13 juni ➡ Druk op voldoende betaalbare woningen
-woensdag 14 juni ➡ Energietransitie in bebouwde omgeving
-donderdag 15 juni ➡ Beter benutten van (bedrijfs)ruimte

De laatste dag sluiten we af met een netwerkborrel vanaf 16 uur.
Komt u ook? Hal 12, stand 3.

Raad Schiedam stelt gewijzigd bestemmingsplan Schieveste vast

De gemeenteraad van Schiedam heeft op 30 mei 2023 het gewijzigde bestemmingsplan Schieveste 2021 vastgesteld. Dit bestemmingsplan voor de bouw van 3.000 tot 3.500 woningen op de strook grond bij het station Schiedam Centrum kon rekenen op brede instemming van de raad. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen de voorbereidingen voor de nieuwbouw gelijk starten.

“De gemeente kan nu doorpakken. De aanpassing van het bestemmingsplan Schieveste betekent een enorme impuls voor de stad. Schiedam kan hiermee een goede invulling geven aan de regionale woonafspraken. Schieveste heeft de potentie van een zeer aantrekkelijke strategische woon- en werklocatie. In de eerste plaats natuurlijk voor Schiedammers, maar zeker ook voor nieuw talent dat een plek zoekt in onze stad”, aldus wethouder Antoinette Laan (Wonen).

Aanpassing op slechts drie onderdelen

Op drie onderdelen moest de gemeente van de Raad van State het bestemmingsplan Schieveste herzien. Dat is snel en in goede afstemming met de bezwaarmakende partij gebeurd. De verwachting is dan ook dat er geen nieuwe beroepen bij de Raad van State zullen worden ingesteld. Mede omdat de Raad van State het beroep tegen het gewijzigde plan heeft beperkt tot de partijen die in beroep zijn gegaan tegen het eerdere bestemmingsplan uit 2021.

Hoogwaardig woonmilieu

In Zuid-Holland is er een opgave om tot 2040 zo’n 220.000 nieuwe woningen te realiseren. Ook in Schiedam wordt flink gebouwd om in de woonbehoefte te voorzien. In 2017 dienden zich verschillende partijen aan met plannen om op Schieveste een hoogwaardig woonmilieu te creëren. Deze partijen hebben zich gebundeld in de Ontwikkelcombinatie Schieveste, OCS. Haar ideeën sluiten prima aan bij de gedachten die de gemeente de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op het gebied van wonen. De gemeente Schiedam en de OCS tekenden op 29 september 2021 de overeenkomst voor aankoop van de grond waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien. De verwachting is dat ontwikkelaar OCS eind 2025 de eerste paal kan slaan.

Stand van zaken Schieveste

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Schieveste en de stedenbouwkundige onderzoeken voor het eerste bouwvlak ‘Schiehoven’ zijn gestart. Eind september 2021 ondertekenden Gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) de grondovereenkomst voor het eerste bouwvlak van Schieveste. Sindsdien zijn achter de schermen belangrijke stappen gezet. Dit bouwvlak – Schiehoven – bestaat uit circa 1.000 woningen in een mix van studentenhuisvesting, middeldure en vrije sector appartementen, waarvan 75% valt in het segment betaalbaar.

Bestemmingsplan

OCS heeft onder andere het structuurontwerp samengesteld en samen met de gemeente Schiedam diverse gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen. Zoals met NS als ProRail over de mogelijke vernieuwing van station Schiedam Centrum. De gemeente Schiedam heeft het bestemmingsplan gewijzigd van kantorenlocatie naar een multifunctionele woonlocatie met circa 3.000 woningen, en deze inmiddels vastgesteld. Bij de Raad van State is een tweetal beroepen tegen het nieuwe bestemmingsplan ingesteld. De zitting is gepland op 24 maart. Een uitspraak wordt medio 2023 verwacht, hetgeen een aangepast tempo in de ontwikkeling van de plannen met zich meebrengt.

Tussentijd

De gemeente heeft in de tussentijd de plannen voor de aanleg van riolering en het leggen van de kabels en leidingen uitgewerkt. OCS maakt van deze tijd en ruimte gebruik voor zorgvuldige gesprekken met belanghebbenden en gebruikers van het gebied. Ook kan OCS hierdoor inspelen op de ontwikkelingen op de veranderende woningmarkt. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan voor Schieveste heeft OCS circa twee jaar nodig om de plannen verder uit te werken en de bouw voor te bereiden.

Impressie Schieveste 2020

Volgende stap naar woningbouw op Schieveste

De gemeente Schiedam en Ontwikkelcombinatie Schieveste hebben op 29 september 2021 de koopovereenkomst voor de grond  getekend voor de locatie Schieveste. Hiermee is het startsein gegeven voor woningbouw op bouwvlak A, waarop de eerste circa 1.200 woningen zijn voorzien.

Tekenen van overeenkomsten 
v.l.n.r. Ad Bruijns (CAS), juriste Willemijn Ritsema van Eck, Jaap Kamp (CAS), burgemeester Cor Lamers en namens OCS Marcel Schipper, Guus de Groot, Tobias Verhoeven en Rob Tummers.
v.l.n.r. Ad Bruijns (CAS), juriste Willemijn Ritsema van Eck, Jaap Kamp (CAS), burgemeester Cor Lamers en namens OCS Marcel Schipper, Guus de Groot, Tobias Verhoeven en Rob Tummers.

Initiatief Ontwikkelcombinatie Schieveste

De Ontwikkelcombinatie Schieveste heeft het initiatief genomen om circa 3.000 woningen op Schieveste te realiseren. Deze locatie op een knooppunt van openbaar vervoer is bij uitstek geschikt voor een goede mix aan studentenhuisvesting, betaalbare woningen, middeldure en vrije sector appartementen.

Het bouwbord van Schieveste werd woensdag onthuld door vertegenwoordigers van OCS Marco Dijkshoorn, Job Posner en Marc van Os en de wethouders Laan (rechtsonder) en Houtkamp. Foto: Wim van den Berg

Contract met CAS

De gemeente heeft afgelopen woensdag tevens een contract getekend met de Civiele Aannemerscombinatie Schieveste, de CAS, bestaande uit Dura Vermeer en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. CAS start op korte termijn met het geschikt maken van de locatie voor de bouw, en rondt dit in het eerste kwartaal van 2023 af.

Lees hier het persbericht